انواع دستگاهDVR AHD

مدل : H-7304AHD-1024x253H-7304AHD

ورودی/خروجی تصویر : 4 کانال /  VGA – HDMI

ورودی/خروجی صدا : 4 کانال / 1 کانال

کیفیت ضبط / کیفیت بازپخش : 4 * 720P AHD * 4 / 720P AHD

کیفیت ضبط / کیفیت بازپخش : 4 * 720P IP * 4 / 720P IP

کیفیت ضبط / کیفیت بازپخش : 8 * 720P * 4 / 720P AHD&IP

هارد دیسک : 2 * 4 ترابایت

پشتیبانی از Onvif : انتقال تصویر بدون آی پی استاتیک

 

مدل : H-7304AHD-1024x253H-7308AHD

ورودی/خروجی تصویر : 8 کانال / VGA – HDMI

ورودی/خروجی صدا : 4 کانال / 1 کانال

کیفیت ضبط / کیفیت بازپخش : 8 * 720P AHD * 4 / 720P AHD

کیفیت ضبط / کیفیت بازپخش : 8 * 720P IP * 4 / 720P IP

کیفیت ضبط / کیفیت بازپخش : 16 * 720P * 4 / 720P AHD&IP

هارد دیسک : 2 * 4 ترابایت

پشتیبانی از Onvif : انتقال تصویر بدون آی پی استاتیک

 

مدل : H-7304AHD-1024x253H-7316AHD

ورودی/خروجی تصویر : 16 کانال / VGA – HDMI

ورودی/خروجی صدا : 4 کانال / 1 کانال

کیفیت ضبط / کیفیت بازپخش : 16 * 720P AHD * 4 / 720P AHD

کیفیت ضبط / کیفیت بازپخش : 16 * 720P IP * 4 / 720P IP

کیفیت ضبط / کیفیت بازپخش : 32 * 720P * 4 / 720P AHD&IP

هارد دیسک : 2 * 4 ترابایت

پشتیبانی از Onvif : انتقال تصویر بدون آی پی استاتیک

 

مدل : AHD1104H-1024x317AHD1104H

ورودی/خروجی تصویر :  4 کانال / VGA – HDMI – BNC

ورودی/خروجی صدا : 4 کانال / 1 کانال

کیفیت ضبط / کیفیت بازپخش : 4 * 720P * 4 / 720P

کیفیت ضبط / کیفیت بازپخش : 4 * 960P * 4 / 960P

کیفیت ضبط / کیفیت بازپخش : 4 * 720P + 960P * 4 / 720P + 960P

کیفیت ضبط / کیفیت بازپخش : 4 * 960P * 4 / 960P AHD+960P IP

هارد دیسک : 2 * 4 ترابایت

تقویم شمسی : دارد

پشتیبانی از Onvif : انتقال تصویر بدون آی پی استاتیک

 

مدل : AHD1104H-1024x317AHD1116H

ورودی/خروجی تصویر :  4 کانال / VGA – HDMI – BNC

ورودی/خروجی صدا : 4 کانال / 1 کانال

کیفیت ضبط / کیفیت بازپخش : 16 * 720P * 4 / 720P

کیفیت ضبط / کیفیت بازپخش : 16 * 960P * 4 / 960P

کیفیت ضبط / کیفیت بازپخش : 16 * 720P + 960P * 4 / 720P + 960P

کیفیت ضبط / کیفیت بازپخش : 16 * 960P * 4 / 960P AHD+960P IP

هارد دیسک : 2 * 4 ترابایت

تقویم شمسی : دارد

پشتیبانی از Onvif : انتقال تصویر بدون آی پی استاتیک

 

مدل : AHD1104H-1024x317AHD1204H

ورودی/خروجی تصویر :  4 کانال / VGA – HDMI – BNC

ورودی/خروجی صدا : 4 کانال / 1 کانال

کیفیت ضبط / کیفیت بازپخش : 4 * 1080P * 4 / 1080P AHD+1080P IP

هارد دیسک : 2 * 4 ترابایت

تقویم شمسی : دارد

پشتیبانی از Onvif : انتقال تصویر بدون آی پی استاتیک

 

مدل : AHD1104H-1024x317AHD1208H

ورودی/خروجی تصویر :  4 کانال / VGA – HDMI – BNC

ورودی/خروجی صدا : 4 کانال / 1 کانال

کیفیت ضبط / کیفیت بازپخش : 8 * 1080P * 4 / 1080P AHD+1080P IP

هارد دیسک : 2 * 4 ترابایت

تقویم شمسی : دارد

پشتیبانی از Onvif : انتقال تصویر بدون آی پی استاتیک