انواع دستگاه های NVR

4404-high-quality-600x257مدل : N-4404-A

ورودی/خروجی تصویر : 4 کانال /  VGA – HDMI

ورودی/خروجی صدا : 4 کانال / 1 کانال

کیفیت ضبط  : 4 * 1080P 25fps

کیفیت بازپخش : 1 * 1080P 25fps

هارد دیسک : 1 * 4 ترابایت

پشتیبانی از Onvif : انتقال تصویر بدون آی پی استاتیک

4404-high-quality-600x257مدل : N-4408-A

ورودی/خروجی تصویر : 8 کانال /  VGA – HDMI

ورودی/خروجی صدا : 8 کانال / 1 کانال

کیفیت ضبط  : 8 * 1080P 25fps

کیفیت بازپخش : 1 * 1080P 25fps

هارد دیسک : 1 * 4 ترابایت

پشتیبانی از Onvif : انتقال تصویر بدون آی پی استاتیک

4008مدل : N-4308

ورودی/خروجی تصویر : 8 کانال /  VGA – HDMI

ورودی/خروجی صدا : 8 کانال / 1 کانال

کیفیت ضبط  : 8 * 1080P 25fps

کیفیت بازپخش : 4 * 1080P 25fps

هارد دیسک : 2 * 4 ترابایت

پشتیبانی از Onvif : انتقال تصویر بدون آی پی استاتیک

N6104-EL-1024x303مدل : N6104-EL

ورودی/خروجی تصویر : 4 کانال /  VGA – HDMI

ورودی/خروجی صدا : 4 کانال / 1 کانال

کیفیت ضبط / کیفیت بازپخش : 4 * 720P 25fps * 4 / 720P 25fps

کیفیت ضبط / کیفیت بازپخش : 4 * 960P 25fps * 4 / 960P 25fps

کیفیت ضبط / کیفیت بازپخش : 4 * 1080P 25fps * 1 / 1080P 25fps

هارد دیسک : 1 * 4 ترابایت

پشتیبانی از Onvif : انتقال تصویر بدون آی پی استاتیک

N6104-EL-1024x303مدل : N6008-EL

ورودی/خروجی تصویر : 8 کانال /  VGA – HDMI

ورودی/خروجی صدا : 8 کانال / 1 کانال

کیفیت ضبط / کیفیت بازپخش : 8 * 720P 25fps * 4 / 720P 25fps

کیفیت ضبط / کیفیت بازپخش : 8 * 960P 25fps * 1 / 960P 25fps

کیفیت ضبط / کیفیت بازپخش :  8* 1080P 25fps * 1 / 1080P 25fps

هارد دیسک : 2 * 4 ترابایت

پشتیبانی از Onvif : انتقال تصویر بدون آی پی استاتیک

N6104-EL-1024x303مدل : N6025-EH

ورودی/خروجی تصویر : 25 کانال /  VGA – HDMI

ورودی/خروجی صدا : 25 کانال / 1 کانال

کیفیت ضبط / کیفیت بازپخش : 25 * 960P 25fps * 9 / 960P 25fps

کیفیت ضبط / کیفیت بازپخش : 16 * 1080P 25fps * 4 / 1080P 25fps

کیفیت ضبط / کیفیت بازپخش :  8 * 3MP 25fps * 4 / 3MP 25fps

کیفیت ضبط / کیفیت بازپخش : 4 * 5MP 25fps * 4 / 5MP 25fps

هارد دیسک : 2 * 4 ترابایت

پشتیبانی از Onvif : انتقال تصویر بدون آی پی استاتیک